Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Definities

HairOlicious: gebruiker van deze Algemene voorwaarden, ingeschreven in de KVK onder nummer: 08112137, gevestigd te gemeente Apeldoorn.

Klant: degene met wie HairOlicious (mogelijk) een overeenkomst aangaat of degene die gebruikmaakt van de door HairOlicious geleverde Producten.

Producten: alle producten of aanverwante producten die onderwerp zijn van de overeenkomst. In enkelvoud aangehaald als Product. Onder producten wordt onder andere verstaan weaves, haarstukken en verzorgingsproducten.

Diensten: diensten die de leverancier levert met betrekking tot haarwerken, waaronder mede wordt verstaan het geven van trainingen.

Consument: een derde die als consument bij de Klant Producten afneemt of ingevlochten krijgt.

 1. Algemeen

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, bestelling, levering en overeenkomst tussen HairOlicious, zijn rechtsopvolger of een aan HairOlicious gelieerde vennootschap en de Klant, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

  2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  3. HairOlicious heeft te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud daarvan te wijzigen. Eventuele wijzigingen treden per direct in werking. HairOlicious zal de Klant informeren indien deze Algemene Voorwaarden gewijzigd zijn.

  4. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing ten behoeve van door HairOlicious ingeschakelde tussenpersonen en derden.

  5. Het accepteren van een aanbieding of het verstrekken van een opdracht of order houdt in dat de Klant deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt.

 1. Prijzen en aanbiedingen

  1. Alle offertes en aanbiedingen van HairOlicious zijn vrijblijvend. Eventuele aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

  2. De Klant kan per e-mail een order of opdracht plaatsen bij HairOlicious. Een geplaatste order of een gegeven opdracht bindt HairOlicious vanaf het moment dat zij de opdracht/bestelling bevestigd heeft. Na de schriftelijke aanvaarding tussen HairOlicious en de Klant is er sprake van een tussen partijen gesloten overeenkomst. Indien de geplaatste order of gegeven opdracht afwijkt van de offerte of aanbieding van HairOlicious, is HairOlicious niet gehouden in te stemmen met de geplaatste order of gegeven opdracht. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt HairOlicious zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Klant hieraan rechten kan ontlenen.

  3. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder inbegrepen reiskosten, verzend- en administratiekosten, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Prijzen kunnen te allen tijde om wat voor reden dan ook gewijzigd worden door HairOlicious.

  4. HairOlicious kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden, indien de Klant redelijkerwijze kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  5. Indien HairOlicious een model, monster en/of voorbeeld toont of verstrekt, is dit slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheid van de te leveren Producten kunnen van het voorbeeld afwijken. Dit geldt ook voor vermeldingen in catalogi of brochures.

  6. HairOlicious behoudt zich het recht voor om verpakkingen, inhoud van de Producten, modellen en kleuren te allen tijde te wijzigen.

  7. Afgenomen producten mogen onder geen beding aan derden verkocht worden onder de door HairOlicious afgegeven adviesverkoopprijzen. In geval van schending van dit artikel verbeurt de klant een direct opeisbare boete van € 1000 per individuele overtreding (per product).


 1. Betaling

  1. Ingeval van een per e-mail geplaatste order of opdracht, dient betaling te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum door Klant op de door HairOlicious aan te geven wijze, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

  2. HairOlicious behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of Producten. HairOlicious kan een voorschot of aanbetaling vragen en is gerechtigd om periodiek te factureren.

  3. Betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Bij gebreke van tijdige betaling is de Klant direct in verzuim.

  4. Indien de Klant in gebreke blijft met de tijdige betaling van de factuur is de Klant buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke handelsrente verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 20% van de waarde van de factuur met een minimum van € 500,-. Eventuele betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de opengevallen rente, forfaitaire vergoeding en overige kosten.

  5. De Klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het aan HairOlicious verschuldigde.

 1. Levering

  1. Producten worden via een koerier verzonden en zijn traceerbaar.

  2. HairOlicious streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van de opdracht of offerte te versturen, indien de producten op voorraad zijn. Voor het overige heeft HairOlicious een minimale leveringstermijn van 150 dagen te rekenen vanaf de dag dat de overeenkomst tot stand komt.

  3. Levering vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. HairOlicious is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de Klant foutief opgegeven woonadres.

  4. Indien de overeengekomen prijs nog niet of niet op tijd is voldaan, heeft HairOlicious het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het bedrag alsnog is voldaan. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim met als gevolg dat de Klant een verlate levering niet aan HairOlicious kan tegenwerpen.

  5. De door HairOlicious opgeven levertijden zijn indicatief en geven de Klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding, schadevergoeding of het opschorten van zijn eigen verplichtingen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeen zijn gekomen. Indien er tussen partijen een termijn overeengekomen is voor het leveren van Producten, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant HairOlicious in gebreke te stellen, waarbij een redelijk termijn (vergelijkbaar met een door HairOlicious eerder afgegeven termijn) wordt gegeven aan HairOlicious om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

  6. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Klant over op het moment waarop de zaken in de macht van Klant worden gebracht.

 1. Verzendkosten

  1. De kosten voor een verzending van de Producten komen voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

  2. Voor bestellingen met een aanleveradres buiten Nederland worden tarieven van de reguliere post gehandhaafd.

  3. Bij retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor rekening van de Klant. Het risico van het zoek raken of beschadigen van het pakket is ook voor rekening van de Klant.

 1. Verpakkingen bij leveringen

  1. Indien de verpakking van een geleverd Product geopend of beschadigd is, dan dient de Klant, alvorens het Product in ontvangst te nemen hiervan door de expediteur/bezorger een aantekening op te laten maken. Bij gebreke hiervan kan HairOlicious niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade.

  2. Indien de Klant zelf voor transport van een Product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan Producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan HairOlicious. Bij gebreke hiervan kan HairOlicious niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade.

 1. Zichtzendingen

  1. Indien de Klant verzoekt om een zichtzending kan HairOlicious zonder opgave van reden deze zichtzending weigeren. Een zichtzending kan ook bestaan uit het verstrekken van enkele foto’s.

  2. Een zichtzending heeft altijd betrekking op de duur van maximaal 7 dagen, binnen welke termijn de ondernemer het product dient te retourneren met inachtneming van artikel 9 van deze Algemene voorwaarden.

  3. Gedurende de zichtdagen zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

  4. Indien de Klant voor een zichtzending een bedrag heeft betaald, zal HairOlicious dit bedrag uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen, en/of verrekenen met openstaande vorderingen.

  5. Indien een zichtzending niet tijdig retour gezonden wordt, dient de Klant de zending volledig te betalen.

  6. Zichtzendingen kunnen uitsluitend aangevraagd worden voor confectiehaarstukken van de HairOlicious productlijn.
 1. Retourneren

  1. De Klant dient bij levering te controleren of de producten met de bestelling overeenkomen. Indien dit niet het geval is, dient de Klant HairOlicious daarvan binnen 2 werkdagen na de levering per e-mail op de hoogte te brengen. Kleine afwijkingen in kleur, haardichtheid of model van ondergeschikt belang, kunnen geen aanleiding vormen tot het retour sturen van het geleverde.

  2. Indien de Klant heeft aangetoond dat de Producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft HairOlicious de keuze de desbetreffende Producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe Producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

  3. Een retourzending wordt uitsluitend aanvaard binnen 7 dagen indien HairOlicious toestemming daarvoor gegeven heeft en de verpakking van het Product onbeschadigd is, het Product nog in de originele fabrieksverpakking en met aangehecht label en prijskaartje zit en het Product geen gebruikerssporen vertoont. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van de Klant.

  4. Producten die door de Klant gedragen zijn (m.u.v. passen), chemisch behandeld, geknipt, bewerkt, gestyled of gekruld zijn en Producten die speciaal voor de Klant besteld of gemaakt zijn, kunnen niet retour gezonden worden.

  5. Het retourneren van een bestelling is geheel op eigen risico van de Klant. Het pakket dient altijd traceerbaar te zijn met een Track en Trace code.

  6. Retouren worden uitsluitend in behandeling genomen met een ingevuld retourformulier. Deze is te downloaden op de website: www.hairolicious.nl.

  7. Maatwerk of naar wens bestelde producten welke niet standaard in het assortiment van HairOlicious zitten, kunnen nimmer geretourneerd worden.

 1. Maatwerk 

  1. Maatwerk haarwerken, extensions, weaves en andere op maat gemaakte haarproducten worden specifiek vervaardigd volgens de individuele wensen en specificaties van de klant. Het bestellen van maatwerkproducten verplicht de klant tot afname, aangezien deze producten op maat zijn gemaakt en niet geschikt zijn voor algemeen gebruik of doorverkoop.                                                            

  2.Maatwerkproducten kunnen worden besteld vanaf 1 stuk (bijvoorbeeld haarwerken) of vanaf een minimumgewicht van 100 gram (bijvoorbeeld weaves).

  3.Door het plaatsen van een bestelling voor maatwerkproducten stemt de klant ermee in om deze producten af te nemen volgens de overeengekomen specificaties.

  4.Maatwerk haarwerken hebben een geschatte levertijd van 2 tot 6 maanden, afhankelijk van de complexiteit en specificaties van het haarwerk. Voor maatwerk van weaves, zoals aparte kleuren, texturen of lengtes, bedraagt de geschatte levertijd 2 tot 8 weken.

  5.De genoemde levertijden zijn indicatief en kunnen variëren door onvoorziene omstandigheden, productievereisten en beschikbaarheid van grondstoffen. We streven ernaar om de bestellingen zo spoedig mogelijk te voltooien binnen de genoemde tijdframes en zullen de klant informeren over eventuele vertragingen of wijzigingen in de geschatte levertijd.


 2. Diensten, techniek en intellectueel eigendom

  1. De Producten dienen door Klant op de door HairOlicious aan te leren wijze aangebracht en gebruikt te worden. De techniek zal door HairOlicious in een cursus van een dag aan de Klant worden geleerd op locatie van HairOlicious, dan wel tegen vergoeding van € 0,19 per km op locatie van de Klant. De Klant en/of door zijn ingeschakelde derden en/of personeel dienen deze training te volgen. Op de techniek van HairOlicious rusten auteursrecht en andere rechten van intellectueel eigendom, welke toebehoren aan HairOlicious. HairOlicious mag de training (gedeeltelijk) laten verrichten door derden.

  2. De Producten van HairOlicious moeten op de juiste wijze onderhouden worden. Bij gebruik van de Producten worden dan ook altijd de aanvullende verzorgingsproducten geadviseerd. De Klant dient ook eventuele derden en Consumenten aan wie zij de Producten levert en/of bij wie zij de Producten aanbrengt hiervan op de hoogte te brengen.

  3. HairOlicious behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere info, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen maquettes etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

  4. HairOlicious geeft de Klant toestemming de techniek te gebruiken in het kader van zijn normale bedrijfsvoering zolang de Producten van HairOlicious worden afgenomen. Klant zal deze techniek niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HairOlicious verveelvoudigen, openbaar maken of aan derden beschikbaar stellen, ook niet na afloop van de overeenkomst. En evenmin de techniek gebruiken bij toepassing van andere producten.

  5. De Klant verplicht zich zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst strikte geheimhouding te betrachten omtrent de aangelegenheden betreffende de bedrijfsvoering en techniek van HairOlicious. Het gaat om aangelegenheden waarvan de Klant redelijkerwijs moet begrijpen of kan weten dat ze vertrouwelijk zijn.

  6. De Klant draagt er zorg voor dat door zijn ingeschakelde derden en/of personeel de aan HairOlicious toebehorende techniek niet openbaar maakt, verveelvoudigt of aan derden beschikbaar stelt, dan wel op een andere wijze inbreuk maakt op het aan HairOlicious toekomende intellectuele eigendomsrecht.

  7. Bij een inbreuk op het intellectueel eigendom van HairOlcious of schending van de geheimhouding zoals opgenomen in artikel 12.4 door de Klant of een door zijn ingeschakelde derde en/of personeelsleden, is de Klant een boete verschuldigd van € 1.000,- voor iedere inbreuk en € 100,- per dag dat de inbreuk of overtreding voortduurt.

 1. Garantie

  1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor HairOlicious enkel een inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichting.

  2. HairOlicious garandeert dat de Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

  3. De garantie met betrekking tot Producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal. Fabricagefouten dienen binnen 2 maanden na levering gemeld te worden en zullen door de leverancier van HairOlicious beoordeeld worden.

  4. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, het Product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming, (onjuist) aangebrachte wijzigingen aan het Product, waaronder wordt begrepen verven en knippen, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld, het Product is geblondeerd, geverfd of geknipt, Producten niet worden gebruikt in samenhang met de voorgeschreven techniek of voorgeschreven verzorgingsproducten of de Klant niet heeft voldaan aan zijn eigen verplichtingen zoals, niet-tijdige betaling. De garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar HairOlicious geen invloed op kan uitoefenen, zoals weersomstandigheden etc.

  5. De garantie geldt niet voor afwijkingen in kleur, haardichtheid of model van ondergeschikt belang.

  6. Wordt er terecht een beroep op de garantie gedaan, dan heeft HairOlicious de keuze om de zaak zo spoedig mogelijk te herstellen of te vervangen. De garantie is beperkt tot eenmalige reparatie of vervanging van de Producten, waarbij een leveringstermijn geldt van 4 maanden. Er wordt geen tijdelijk Product geleverd.

  7. Indien een haarwerk anders wordt gebruikt/geplaatst dan waarvoor bedoeld, vervalt de garantie. 

 1. Recht van reclame en eigendomsvoorbehoud

  1. Indien de Klant in verzuim is op welke wijze dan ook, is HairOlicious gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaald geleverde Producten door verzending van een e-mail. De Klant dient binnen 2 werkdagen de Producten waar dit recht betrekking op heeft te retourneren aan HairOlicious, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken maken. De kosten voor het retourneren van de Producten komen voor rekening van de Klant.

  2. Alle door HairOlicious geleverde zaken blijven eigendom van HairOlicious totdat de Klant alle verplichtingen uit de met HairOlicious gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. De Klant dient al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van HairOlicious veilig te stellen. De Klant heeft de plicht per e-mail HairOlicious te informeren indien mogelijk sprake zou kunnen zijn van een inbreuk op het eigendomsrecht van HairOlicious door derden en dient derden te informeren over het eigendomsvoorbehoud van HairOlicious. De Klant mag de Producten tot het eigendom is overgegaan, niet verpanden of anderszins bezwaren. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2BW.

  3. De Klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen mogelijke inbreuken op het eigendomsrecht van HairOlicious, waaronder schade en diefstal. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is HairOlicious exclusief gerechtigd tot deze penningen. Klant geeft op eerste verzoek van HairOlicious de polis van deze verzekering ter inzage.

  4. Voor het geval HairOlicious het eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, geeft Klant bij voorbaat aan HairOlicious (en door HairOlicious aan te wijzen derden) onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van HairOlicious zich (zouden kunnen) bevinden.

 1. Overmacht

  1. HairOlicious is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting tegenover de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

  2. Er is in ieder geval sprake van overmacht indien sprake is van noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen en natuurrampen); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden die HairOlicious inschakelt; onverwachte stroom- elektra-, internet-, computer- en telecom-storingen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

  3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor HairOlicious één of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort totdat HairOlicious er weer aan kan voldoen, zonder dat HairOlicious gehouden is eventuele schade aan de Klant te vergoeden, ook niet als HairOlicious door de overmacht enig voordeel geniet. Bij het opschorten van de uitvoering van de overeenkomst blijven alle verplichtingen aan de zijde van de Klant onverminderd van kracht.

  4. Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 6 maanden heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

  5. Indien HairOlicious ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of gedeeltelijk zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen of na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is HairOlicious gerechtigd om dat deel separaat te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen.

 1. Vrijwaring

  1. De Klant vrijwaart HairOlicious voor alle aanspraken van derden en/of Consumenten, waaraan de Klant de Producten levert en/of bij wie de Klant de Producten aanbrengt, die verband houden met de door HairOlicious geleverde Producten en/of diensten.

  2. Indien HairOlicious door derden aan wie de Klant de Producten heeft geleverd of bij wie de Klant de Producten heeft aangebracht, mocht worden aangesproken, dan is de Klant gehouden HairOlicious zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. De Klant is gehouden HairOlicious te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schades en rentes die ten laste van HairOlicious mochten komen als gevolg van aanspraken van derden aan wie de Klant de Producten van HairOlicious geleverd heeft of bij wie de Klant de Producten aangebracht heeft.

 1. Aansprakelijkheid

  1. HairOlicious is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door HairOlicious.

  2. Indien HairOlicious aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. HairOlicious is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

  3. Indien HairOlicious aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat door een eventueel gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, dan wel beperkt tot het factuurbedrag of het gedeelte van het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  4. Alle afbeeldingen, foto’s kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting.

  5. HairOlicious is niet aansprakelijk voor allergische reacties en of kale plekken te lijden door derden en/of Consumenten ten gevolge van de door HairOlicious geleverde Producten.

 1. Verval termijn

  1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van HairOlicious vervalt in elk geval na 2 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

  2. Indien niet tijdig (zoals opgenomen in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden) de Producten gecontroleerd zijn of een melding is gemaakt van eventuele gebreken en of klachten zoals bedoeld in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden, vervalt de aanspraak tot herstel of vervanging van het Product.

 1. Klachten

  1. Beantwoord een geleverd Product of verleende dienst niet aan hetgeen de Klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant HairOlicious daarvan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 1 week, na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen per e-mail. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat HairOlicious in staat is hierop adequaat te reageren. HairOlicious zal klachten over Producten doorzenden aan zijn leverancier.

  2. Indien de Klant ontevreden is over de dienstverlening van HairOlicious deelt de Klant dit zo spoedig mogelijk aan HairOlicious en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.

  3. Indien de Klant een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichtingen niet op. De Klant blijft gehouden tot afname en betaling van de bestelde zaken, tenzij anders wordt overeengekomen.

  4. Indien vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten daardoor ontstaan, waaronder onderzoekskosten, aan de zijde van HairOlicious integraal voor rekening van de Klant.

 1. Overgang van rechten

  1. Rechten van de Klant voortvloeiende uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van HairOlicious.

  2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

 1. Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging

  1. HairOlicious is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of HairOlicious goede grond heeft te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen.

  2. Bij ontbinding zijn de vorderingen van HairOlicious op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

  3. Indien HairOlicious overgaat tot opschorting, ontbinding of opzegging, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan bij de Klant. Eventuele garanties vervallen.

  4. HairOlicious mag de overeenkomst ook opzeggen of een order annuleren, zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, als sprake is van liquidatie, aanvraag van surseance of faillissement, beslagleggingen die niet binnen 3 maanden zijn opgeven ten laste van Klant, schuldsanering of andere omstandigheden waardoor Klant niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

  5. Ingeval van opzegging, ontbinding of beëindiging van een tussen partijen gesloten overeenkomst, wordt het eventueel door HairOlicious verstrekte marketingpakket per direct retour gezonden aan HairOlicous op kosten van de Klant.

  6. Indien partijen een duurovereenkomst hebben gesloten kan deze opgezegd worden met inachtneming van 1 jaar, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.

 1. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  1. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan.

  2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat HairOlicious bij het opstellen van deze Algemene Voorwaarden op dat punt voor ogen had.

  3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.

  4. Indien HairOlicious niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn en tevens niet dat HairOlicious het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op iedere overeenkomst tussen HairOlicious en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

  2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar HairOlicious is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. HairOlicious behoudt het recht een eventueel geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.